Kritizování

Bible a související témata

Kritizování může mít ničivé důsledky.
Hovoří o tom Bible, Galatským 5,15: „Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.“

Potřeba vlastní sebekritiky je často zastiňována kritizováním druhých.
Jsme na to upozorňováni v Matoušově evangeliu 7,1–5: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“

Součástí konstruktivní kritiky je ochota odpustit.
Bible to uvádí v Lukášově evangeliu 17,3: „Mějte se na pozoru! Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu.“

Buď opatrný na kritiky, které pronášíš.
Na to nás upozorňuje Bible v Římanům 14,1: „Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.“

Každý dostane to, co sám dává.
Bible to jednoznačně říká v Lukášově evangeliu 6,37.38: „Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“

Praví křesťané se dokáží z oprávněné a konstruktivní kritiky poučit.
V Přísloví 9,8.9 je napsáno: „Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí.“

Čisté svědomí je nejlepší ochrana před kritikou.
Je to psáno v Bibli, 1. list Petrův 3,16: „Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 5.8522 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál