Manželství

Bible a související témata

Co nás Bible učí o manželství?
Manželství je trvalé, oddané partnerství mezi mužem a ženou, Matouš 19,5.6: „A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

Jak by se muži měli chovat ke svým ženám?
Odpoví nám Bible, Efezským 5,25–28 (SNC): „A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě!“

Muži by měli své ženy také ctít.
Bible je k tomu vybízí v 1. listu Petrově 3,7: „Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.“

Jak by se měla žena chovat ke svému muži?
Na tuto otázku Bible odpovídá v Listu Efezským 5,22–24 (SNC): „Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat jako církev poslouchá Krista.“

Znamená to tedy, že žena musí udělat vše, co se muži zlíbí?
Ne! Manželství vyžaduje oddanost obou partnerů. Čteme o tom v Bibli, Efezským 5,21 (SNC): „Podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest.“

Je někde v Bibli zakázáno fyzické nebo slovní týrání partnera?
Podívejme se např. do Listu Koloským 3,19: „Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.“

V zájmu úspěšného manželství odhodlaně usiluj o vyřešení všech nedorozumění.
Radí nám to Bible, Efezským 4,26: „Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.“

Udržuj svůj vztah, aby mohl růst v jednotě a porozumění.
Požaduje to Bible, Efezským 4,2.3: „…Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“

Jak by společnost měla vnímat manželství?
Odpověď najdeme v Bibli, Židům 13,4: „Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.“

Kterými přikázáními Bůh zaštítil manželství?
Sedmým a desátým, Exodus 20,14.17: „Nesesmilníš,“ a „…Nebudeš dychtit po ženě svého bližního…“

Jaký jediný důvod pro ukončení manželství Ježíš připustil?
Jeho slova můžeme číst v evangeliu podle Matouše 5,32: „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.“

Jak dlouho manželství trvá?
Bible na to odpovídá v Římanům 7,2: „Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Jaká rada je nám dána ohledně výběru partnera pro manželství?
Otevřme si Bibli, 2. Korintským 6,14 (SNC): „Nespolčujte se s nevěrci, to pro vás není dobrá společnost. Co může mít společného světlo s tmou, spravedlnost s bezprávím?“

Romantika a dar sexu jsou Bohem požehnány pouze ve svazku manželském.
Bible o tom hovoří v Přísloví 5,18.19: „Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2589 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál