Modlitba

Bible a související témata

Modlitba, to je rozhovor s Bohem.
Slyší nás a odpovídá, Žalm 4,4: „Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.“

Modlitba je úžasná přednost.
Bible nás vede k tomu, abychom k Bohu přistupovali s úctou, ale zároveň se smělou jistotou, Židům 4,16: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“

Bůh ochotně naslouchá všem, kteří se k němu obracejí.
Tak je to vyjádřeno v Bibli, Žalm 65,3: „K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.“

Bůh je nakloněn naslouchat a odpovídat našim modlitbám.
V evangeliu podle Matouše 7,11 Ježíš použil obraz dobrého otce, který nám to pomůže pochopit. „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“

Za jakých podmínek získáme slíbená požehnání?
Čtěme Bibli, Matouš 7,7.8: „Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“

Jedna z důležitých věcí, za kterou by ses měl modlit, je moudrost.
K tomu nás vybízí List Jakubův 1,5–8: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.“

V jistém případě se však může stát, že naši modlitbu Bůh nepřijme.
Žalmista to vyjádřil v Žalmu 66,18.19: „Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Bůh však slyšel, a mé modlitbě věnoval pozornost.“

Odmítl někdy Bůh naslouchat modlitbě?
V Přísloví 28,9 je napsáno: „Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.“

Můžeme prosit o cokoliv; nezapomínejme však, že musíme žádat v Ježíšově jménu, což znamená žádat ve shodě s Božím charakterem a jeho vůlí.
Pak nám skutečně dá vše, oč požádáme, Jan 14,13.14: „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“

Nezapomeň poděkovat Bohu za Jeho odpovědi na modlitby.
Bible to připomíná ve Filipským 4,6: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“

Jak často bychom se měli modlit?
Odpovědí jsou verše v Efezským 6,18 (SNC): „Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Modlete se za křesťany všude na světě a také za mne se přimlouvejte.“ Čtěte také 1 Tesalonickým 5,17: „…v modlitbách neustávejte.“

Někdy Bůh odpovídá na naše modlitby dříve, než Jej o to požádáme.
Je to popsáno v Bibli, Izajáš 65,24: „Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.“

Někdy Bůh na naše prosby řekne NE.
Tuto zkušenost měl i apoštol Pavel, 2 Korintským 12,8–10 (SNC): „Třikrát jsem Boha prosil, aby mě toho zbavil, ale on odmítl. ‚Jsem s tebou, víc nepotřebuješ,‘ odpověděl. ‚Moje moc vynikne tím víc, čím ty sám budeš slabší.‘ Nesu tedy svou nemoc rád a jsem hrdý na to, že právě na jejím pozadí se ve mně tak zřetelně prokazuje Kristova síla…“

Někdy Bůh odpovídá na naše modlitby slovy „počkej chvíli.
V Bibli, Žalm 37,7, je psáno: „Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.“

Pro Boží možnosti nejsou hranice.
V Bibli, Efezským 3,20, čteme: „Chvála tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit.“

Můžeme Bohu důvěřovat, že vždy naplní naše potřeby.
Možná nám však nedá všechno, po čem toužíme; v hojnosti a na věky budou naše potřeby naplněny až na nové zemi. Zaslíbení zapsané ve Filipským 4,19 platí: „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“

Jak mám vědět, za co se modlit?
V Bibli, Římanům 8,26.27 (SNC), jsme ujišťováni: „My sami jsme slabí, a často ani nenacházíme slova k modlitbě. Ale Duch Boží nám přichází na pomoc a úpěnlivě volá za nás slovy, která se vymykají našemu jazyku. A Bůh, který vidí do nejhlubších záhybů lidského srdce, přímluvná volání Ducha přijímá a dobře mu rozumí.“

Co je potřebné k tomu, abychom obdrželi odpovědi na naše modlitby?
Dočteme se o tom v evangeliu podle Marka 11,24: „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno, a budete to mít.“

Můžeme mít jistotu, že pokud přizpůsobíme své modlitby Jeho vůli, bude nám naslouchat a dá nám konkrétní odpověď.
Začni se modlit s důvěrou, jak je vyjádřena i v 1. listu Janově 5,14.15 (SNC): „Můžeme si však být jisti i tím, že už dnes nás slyší, když o něco prosíme v souladu s jeho vůlí. A nejen slyší, ale dává nám to, oč prosíme.“

V Bibli je zapsán příklad modlitby.
Pronesl ji Ježíš, když jej učedníci prosili, aby je naučil se modlit, Matouš 6,9–13: „Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“

Modlitby nejsou žádné kouzelné formule.
Bible nás v evangeliu podle Matouše 6,7.8 upozorňuje: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3356 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál