Myšlení/Přemýšlení

Bible a související témata

Přemýšlej, dříve než promluvíš; jen hloupí nezvažují své odpovědi, protože jim nezáleží na důsledcích jejich slov.
Čteme o tom v Bibli, Přísloví 15,28: „Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu.“

Měli bychom naše myšlenky protřídit tak, aby byly čisté – protože všechno naše jednání má svůj počátek v srdci.
Bible na to upozorňuje v evangeliu podle Marka 7,21.22: „Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.“ Podobné je to s lidmi nepřejícími; pobízejí sice ostatní, ale jejich myšlenky tomu neodpovídají, Přísloví 23,7: „Vždyť je to duše vypočítavá. Říká ti: ‚Jez a pij‘, ale jeho srdce s tebou není.“

Po obrácení musíme dovolit Duchu svatému, aby změnil způsob našeho myšlení.
Důležitost této změny vyjadřuje v Bibli i apoštol Pavel, Římanům 12,2: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Snažme se přemýšlet nad dobrými věcmi, tak aby naše jednání i naše slova byla laskavá, pravdivá a správná.
Pavel nás k tomu nabádá v listu Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“

Měli bychom si osvojit myšlení Ježíše Krista.
V listu Filipským 2,5 čteme: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2563 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál