Navštěvování sboru

Bible a související témata

Bůh je hoden našeho uctívání.
Bible nám to připomíná v Žalmu 100,4.5: “Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!”

Jdi do sboru hledat Pána Boha a přemýšlet o Ježíši.
Žalmista v Žalmu 27,4 vyjadřuje touhu po sboru takto: “O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.”

Navštěvování sboru je obzvláště důležité v posledních dnech před druhým příchodem Ježíše Krista.
Tak je to psáno v Bibli, Židům 10,25: “Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.”

Bůh zaslíbil svou přítomnost i malým skupinkám shromážděných věřících.
Bible to popisuje v Matoušově evangeliu 18,20: “Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.”

Buď rád, že Boha můžeš svobodně uctívat.
Bible je nám v tom v Žalmu 122,1 příkladem: “Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!”

Jdi do sboru poslouchat a učit se.
K tomu nás vede Bible, Kazatel 5,1: “Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova.”

Sbor navštěvujeme proto, abychom se setkali s Bohem.
Jsme o tom poučeni v Bibli, Abakuk 2,20: “Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země!”

Ježíš nám příkladně ukázal, jak máme navštěvovat sbor.
Je to zaznamenáno v Bibli, Lukáš 4,16: “Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z Písma.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1801 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál