Návyky

Bible a související témata

Špatné návyky je třeba s odhodlaností a také s Boží pomocí změnit.
V Bibli, 1. list Janův 3,9 (SNC), je napsáno: “Kdo se stal Božím dítětem, vyhýbá se hříchu, protože v něm působí Bůh. Nemůže setrvávat v hříchu, neboť Bůh a hřích se navzájem vylučují.”

Špatné návyky si nezaslouží smilování.
V biblické knize Deuteronomium 12,2.3 totiž čteme: “Úplně zničíte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobíte, sloužily svým bohům na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Jejich oltáře zboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly spálíte, tesané sochy jejich bohů pokácíte a jejich jméno z toho místa vyhladíte.”

Naplň svůj život dobrými návyky.
V Bibli apoštol Pavel radí, Titovi 2,7: “…a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení ať je nezkažené a důvěryhodné.”

Vytvářej si takové návyky, jež budou tvé myšlenky zaměřovat na dobré věci.
Požaduje to Bible v Listu Filipským 4,8: “Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.”

Které z dobrých návyků bychom měli získat a dále je udržovat?
Měli bychom si navyknout odvádět desátky. Bible o tom mluví v knize Deuteronomium 14,22: “Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste.”

Ježíš nám předvedl svůj bohoslužebný návyk, který bychom měli napodobovat.
Tento návyk je popsán v evangeliu podle Lukáše 4,16: “Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.”

Jedním z nejcennějších návyků je věnovat čas modlitbě.
V Matoušově evangeliu 6,5.6 (SNC) je poznamenáno: “Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří chtějí okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Modlí se pro lidi, a tak nemohou čekat, že je Bůh vyslyší. Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je tam s tebou. A On, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší. ”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1926 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál