Neměnnost

Bible a související témata

Mluví Bible o neměnných jistotách ve světě, kde se zdá, že to jediné, co se považuje za důležité, jsou vlastní hodnoty a jejich subjektivní prožívání jednotlivcem?
Odpověď je v Bibli, v knize Žalmů 111,4.7.8: “Hospodin je milostivý, plný slitování. Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená.”

Mění se někdy Bůh?
Odpověď je v Bibli, v knize Malachiáš 3,6: “Já Hospodin jsem se nezměnil.”

Je Boží slovo pravdivé?
Odpověď je v Bibli, v Janově evangeliu 17,17: “Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.”

Změní se někdy Boží slovo?
Odpověď je v Bibli, v knize Žalmů 93,5: “Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine!” V knize Matouš 24,35 je psáno: “Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.”

Až nadejde den soudu, pak všichni budou souzeni Božím neměnným zákonem.
Tak je to v Bibli, v listu Jakubově 2,10–12: “Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: `Nezcizoložíš,´ řekl také: `Nezabiješ.´ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody.”

Bůh bude volat každého, aby se zodpovídal, neboť On sám stanovil ve svém zákoně jistoty.
V Bibli, v Římanům 2,6.11, se píše: “On odplatí každému podle jeho skutků. Bůh nikomu nestraní.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2664 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál