Nemoc

Bible a související témata

Následovat Boží plány je tou nejlepší preventivní léčbou.
Už za dob Mojžíšových Bůh Izraelitům zaslíbil, Exodus 15,26: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“

Uctívání Hospodina osvobozuje od nemoci.
V Bibli, Exodus 23,25, je psáno: „Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc.“

Ježíš má moc nás uzdravit.
V Bibli je zpráva o tom, co činil, když žil na této zemi, evangelium podle Matouše 4,23.24: „Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.“

Uzdravení přichází od Hospodina.
Proto prorok v biblické knize Jeremjáš 17,14 prosí: „Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.“

Pokud chceme být skutečně uzdraveni, měli bychom postupovat podle rad Bible.
Je zapsáno v Listu Jakubově 5,14–16 (SNC): „Sužuje-li někoho nemoc, ať pozve starší sboru, aby se za něho modlili a potírali ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s opravdovou vírou uzdraví nemocného, Pán ho povzbudí, a tíží-li ho svědomí, odpustí mu hříchy. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová modlitba upřímně věřícího má velkou moc.“

V nebi budeme zbaveni všech nemocí.
Je nám to zaslíbeno v Bibli, Izajáš 33,24: „Nikdo z obyvatel neřekne: ‚Jsem nemocen.‘ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.23 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál