Odevzdanost

Bible a související témata

Jaký vztah by nás měl vázat k Bohu?
S Bohem bychom měli jednat jako s nejbližším přítelem. V Bibli je mnoho míst, které to dokazují: např. Exodus 33,12.13: "Mojžíš řekl Hospodinu: ‚Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoli jsi řekl: "Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost." Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost; pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid.'"

Bohu bychom se měli odevzdat celým srdcem.
V Bibli, První Paralipomenon 28,9, je psáno: "Ty pak, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy."

Matouš 12,30 říká: "Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje."

Ti, kdo se cele odevzdají Pánu, jsou zváni ‚požehnaní'.
Bible o nich hovoří v Žalmu 119,2: "Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem."

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.263 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál