Odpočinek

Bible a související témata

Když na nás doléhají práce, rodina a finanční odpovědnost a zdá se nám, že je toho na nás příliš, Ježíš nás vybízí.
Evangelium podle Matouše 11,28–30 (SNC): „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše.“

Je důležité udržet si vyvážený život, a nemít na starosti jen práci.
Bůh nám dává příklad takového odpočinku, Genesis 2,3: „A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“

Odpočinek nám umožňuje opravdově uctívat Boha.
Je jedním z deseti přikázání, které Hospodin dal svému lidu, Exodus 20,8–11: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

Odpočinek je darem od Boha a součástí jeho vrcholného plánu.
Je to vysvětleno v Bibli, Židům 4,9–11: „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.“

Odpočíváme ve chvílích, kdy se plně spoléháme na Boha a doufáme v jeho spasení.
V Bibli čteme Hospodinova slova, Izajáš 30,15: „Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: ‚V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.‘“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2471 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál