Peklo

Bible a související témata

Odplatou za hřích je smrt, nikoli věčné trestání.
Bible, Římanům 6,23, se vyjadřuje jasně: “Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.”

Bezbožní zahynou.
Čteme o tom v Bibli, Žalm 37,20 (PBK): “Ale bezbožníci zahynou, a nepřátelé Hospodinovi, jak tuk beranů s dýmem mizí, tak zmizejí.”

Bezbožní budou spáleni a nic po nich nezůstane.
I to je v Bibli, Malachiáš 3,19: “Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.”

Když Ježíš mluvil o věčném trestu, nemyslel tím, že budou stoupenci zla trestáni věčně.
V Matoušově evangeliu 25,46 je napsáno: “A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.”

Sodoma a Gomora sice trpěly věčným ohněm, ale dnes již nehoří.
Bible se o nich zmiňuje v Listu Judově 7: “Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.”

Tento oheň bude neuhasitelný, ale zmizí, pokud už nezůstane nic, co by mohlo shořet.
Dočteme se o tom v Matoušově evangeliu 3,12: “Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm,” a v biblické knize Jeremjáš 17,27: “Nebudete-li mě poslouchat a den odpočinku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpočinku nosit břemena a vcházet s nimi do jeruzalémských bran, zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalémské paláce a neuhasne.”

Celá země bude pročištěna ohněm.
Bible to vykresluje v 2. listu Petrově 3,10: “Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.”

Kdo bude zničen v ohnivém jezeře?
Odpověď najdeme ve Zjevení 20,15: “A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.”

Peklo je událost, která se stane, nikoli trvale existující místo.
Je to v Bibli, Zjevení 20,9: “Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Vendelín Krupička: Peklo - tedy ohnivé jezero máme pod nohama. Podívejte se... [23.11.2012 11:57]
Page generated in 1.5761 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál