Poděkování

Bible a související témata

Při každé příležitosti si připomínej požehnání, které jsi od Boha přijal, a děkuj za ně.
Každý den se nabízí příležitost k vděčnosti. Bible nás k tomu vede v Žalmu 92,1.2 (SNC): "Dobré je oslavovat Hospodina, zpívat chválu tvému jménu, Nejvyšší. Hned od rána rozhlašovat tvoji lásku a v noci zpívat o tvé věrnosti."

Pokud zapomínáme děkovat Bohu, začínáme se mu ve svém srdci vzdalovat.
V Bibli se s tím setkal apoštol Pavel, když v listu Římanům 1,21 napsal: "Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě."

Děkuj v každé situaci.
Apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje v 1. listu Tesalonickým 5,18: "Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás."

Když se chystáš Bohu poděkovat, nezapomeň, že On je původce všech našich požehnání.
Za své si vezmi slova Žalmu 103,2: "Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!"

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1177 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál