Pokání

Bible a související témata

Koho Ježíš volá k pokání?
V evangeliu podle Lukáše 5,32 (SNC) říká: „Nepřišel jsem volat k pokání ty, kteří mají o sobě dobré mínění, ale hříšníky.“

Pokání znamená vyznat své hříchy a změnit své myšlení.
To je něco, co v nás činí Ježíš. V Bibli, Lukáš 24,47 (SNC), je psáno: „ A nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život…“

Jak poznáme, že jsme zhřešili?
Když porovnáme své jednání se zákonem Božím, Římanům 3,20 (SNC): „Víme však, že ustanovení zákona jsou závazná pro všechny… Každý tu musí uznat, že před Bohem je vinen, neboť sebeupřímnější snahou dodržovat zákon si nikdo před Bohem nedobude postavení bezúhonného; zákon naši vinu pouze blíže určuje a usvědčuje nás z ní.“

Co je podmínkou našeho spasení?
V Bibli, Skutky apoštolů 2,38 a 16,31, je psáno: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého… Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“

Nikdo není natolik dobrý, aby se mohl sám zachránit.
Všichni se musíme zcela spolehnout na Boží milost. Apoštol Pavel to připomíná už prvním křesťanům v Římě, Římanům 2,2.4: „Chceš snad tvrdit, že ses nikdy ničeho špatného nedopustil?… Nepohrdáš tak i ty Boží laskavostí, trpělivostí a shovívavostí? Uvědom si, že právě Boží laskavost vede člověka k tomu, aby se zastyděl a začal nový život!“

Znáte ten pocit, když vás pronásledují výčitky za nějaký hřích?
Král David své pocity viny vyjadřuje takto, Žalm 38,4.5.18.19: „Pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně. Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží. Můj pád už je blízko, stále mám před sebou svoji bolest. Přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se lekám.“

Pokání – i přes bolest, kterou způsobuje – je nám k užitku.
Pavel to vysvětluje v 2. Korintským 7,10 (SNC): „Bůh užil bolesti jako léku k vaší nápravě, takže jsem vám nijak neublížil. Lítost. Způsobená Bohem, vede člověka ke změně postoje a tím i k záchraně, taková lítost je žádoucí.“

Co cítí Ježíš, když činíme pokání?
Čteme o tom v evangeliu podle Lukáše 15,7: „Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.47 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál