Pokoj

Bible a související témata

Jak mohu najít vnitřní pokoj a klid?
Bible o tom mluví v knize Jób 22,21: „Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.“

Pokoj získáme z ospravedlnění před Bohem.
Je to vyjádřeno v Bibli, Římanům 5,1: „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“

Pokoj je dar od Boha.
V Bibli, Jan 14,27, jsou zapsána tato Ježíšova slova: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“

Pokoj přichází jako přirozený důsledek poslušnosti Božího zákona.
V Bibli, v Žalmu 119,165, je psáno: „Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.“

Pokoj je velmi cenný a hodnotný.
Proto jsme v Bibli, Římanům 14,19, vyzýváni: „A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu."

Pokoj znamená bezpečí.
Proto žalmista v Žalmu 122,6.7 vybízí: „Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!"

Možná že jsi už tento pokoj našel.
Jak si jej tedy máš udržet? I to je v Bibli, Izajáš 26,3.4: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.“

Pokud vytváříme mezi sebou pokojné vztahy, pocítíme štěstí a radost.
V evangeliu podle Matouše 5,9 je psáno: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1208 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál