Poslední dny

Bible a související témata

Pro ty, kteří nevyznávají křesťanství, je těžké uvěřit, že žijeme v posledních dnech v dějinách této planety.
Bible takové jednání předpovídá, 2. list Petrův 3,3.4: „Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: ‚Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.‘“

Znamením konce je příchod antikrista.
Praví to Bible, 1. list Janův 2,18: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“

Předpověděl Ježíš, kdy přijde konec?
Odpověď nám dá Matoušovo evangelium 24,14: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“

Ti, kteří se budou v poslední době vydávat za Krista, se pokusí nás svést.
Je to prorokováno v Bibli, Matouš 24,23.24: „Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

Znamení konce se objeví na slunci, na měsíci i na hvězdách.
V evangeliu podle Matouše 24,29.30 je psáno: „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.“

Jaký morální stav společnosti bude poslední dobu charakterizovat?
Je popsán v Bibli, 2. Timoteovi 3,1–5: „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“

Znamením posledních dnů bude také narůstající poznání a cestování.
V biblické knize Daniel 12,4 se říká: „A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“

O jakých dalších znameních posledních dnů se Bible zmiňuje?
Podívejme se do Lukášova evangelia 21,25.26: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.“

Jedno ze znamení posledních dnů jsou také řeči o pokoji a bezpečí.
Čtěme Bibli, 1. Tesalonickým 5,1–3 (SNC): „Kdy se to má stát? … vždyť sami dobře víte, že to nikdo nezná. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat ‚všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí‘, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku.

Jak se mají lidé zachovat, až uvidí, že se všechny tyto věci dějí?
Bible nám radí v Matoušově evangeliu 24,42–44: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1164 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál