Poslušnost

Bible a související témata

Nejvíce by nám mělo jít o to, abychom poslouchali Boha.
Tak nám to Bible radí na mnoha místech, např. v Deuteronomiu 30,15.16: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit,“ Jinde v Deuteronomiu je napsáno: „Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.“ (Dt 10,12.13)

Co mají zákon, milost, a poslušnost společného?
Nahlédněme do Bible, Římanům 5,20 (SNC): „Zákon ovšem přispěl k tomu, že přestupků jen přibylo. Čím větší však odpadnutí od Boha, tím většího významu nabývá jeho milost.“

Poslušnost nás může ochránit před nemocí.
Přislibuje nám to Bible v Exodu 15,26: „…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“

Poslušnost je klíčem k úspěšnému životu.
Připomíná nám to biblická kniha Jozue 1,8: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“

Budeme hodnoceni na základě poslušnosti Božích přikázání.
V Bibli v Matoušově evangeliu 5,19 jsou zaznamenána tato Ježíšova slova: „Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým.“

Poslušnost je vlastně důsledkem následování Boha.
Je to uvedeno v Bibli, Jan 14,15.23: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání... Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“

Duch Svatý bude dán jen těm, kteří poslouchají Boha.
Bible to dokládá ve Skutcích 5,32: „My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“

Ježíš by nám měl sloužit jako vzor poslušnosti Bohu.
V Židům 5,8.9 je psáno: „Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy.“

Bůh nám doporučuje, abychom poslouchali zákony své země.
Čtěme Bibli, Římanům 13,1.2: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.“

Někdy však může poslušnost Bohu a Jeho zákonu vyžadovat neposlušnost pozemské moci.
Bible, Skutky 5,29, se k tomu vyjadřuje jednoznačně: „…Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“

Děti by měly poslouchat a ctít své rodiče.
Je to jasně řečeno v Bibli, Efezským 6,1–3: „Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2458 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál