Pravý Boží Izrael

Bible a související témata

Pravý Izraelita není ten, kdo má svůj původ u Abrahama, ale ten, kdo věří v Boha.
Pavel to v Bibli vyjádřil v listu Galatským 3,7: „Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.“ Abrahamovými dětmi jsou všichni, kdo spoléhají na Boha a na to, co pro ně Ježíš Kristus učinil, Římanům 9,6–8: „Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž …dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.“

Zaslíbené děti jsou ti, kdo založili svou víru na Ježíši.
Bible to dokládá v listu Galatským 3,29 (SNC): „Všichni jsme si v Kristu rovni. Jsme s ním zajedno. V tomto smyslu jste tedy i vy potomky Abrahamovými a všechny Boží sliby dané Abrahamovi smíte vztahovat i na sebe.“

Ať jde tedy o Židy nebo o pohany, Bůh považuje za pravé Izraelity jen ty, kdo mají obnovené srdce.
Je to vyjádřeno v Bibli, Římanům 2,28.29 (SNC): „Pravým židem rozhodně není ten, kdo tak navenek vypadá, nebo se může vykázat židovským původem. To snad udělá dojem na lidi. Před Bohem však je rozhodující čistota srdce.“ Také v listu Filipským 3,3 apoštol Pavel vysvětluje: „Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci.“

Bůh má zvláštní smlouvu s těmi, kdo jsou pravými duchovními Izraelity.
Čteme o ní v Bibli, Židům 8,10–12 (SNC): „Toto je nová smlouva, kterou uzavřu s Izraelskými, praví Hospodin. Napíšu své zákony do jejich myslí, takže budou vědět, co po nich žádám, aniž bych to musel říkat. A ty zákony budou vepsány v jejich srdci a oni budou toužit po tom, aby je plnili. A budu jejich Bůh a oni budou můj lid. A nebude třeba, aby někdo říkal svému příteli, sousedu nebo bratru: Poznávej Pána, poněvadž mne už všichni, velcí i malí, budou znát. Odpustím jejich přestoupení a na hříchy jejich nevzpomenu.“ (Porovnej s texty u Jeremjáše 31,31–34 a Ezechiela 36,26–28.)

Bible podává zprávu o duchovních vlastnostech Božího duchovního Izraele.
Podle Žalmu 73,1 to jsou morálně čistí lidé: „Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!“ Jsou to lidé, kteří jsou úzce spojení s Bohem, Žalm 148,14 (SNC): „Vyvýšil svůj národ, chloubu vyvolených, syny izraelské, jeho svatý lid, jemu tak drahý…“

Jsou to zcela upřímní lidé.
Tak o tom čteme na mnoha místech Bible, Izajáš 63,7.8: „On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil: ‚Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem.‘“ O Natanaelovi Ježíš prohlásil: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ Jan 1,47. (Porovnej také verš z biblické knihy Sofonjáš 3,13.)

Praví Boží Izraelité si jasně uvědomují, že jsou spaseni zásluhou Kristovy krve.
V Bibli, Efezským 2,11–13.19, je napsáno: „Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.“ (Porovnej také verše 11.22, a ještě Zjevení Janovo 7,1–14.)

Pravý Boží Izrael byl vytvořen mocí Kristova kříže; jsou drženi v pevném sevření jeho lásky a milosti.
Apoštol Pavel to v Bibli vyjádřil tímto vyznáním, Galatským 6,14–16 (SNC): „Nechci se dovolávat ničeho jiného, než Kristova kříže. Na něm zemřel svět pro mne a já pro svět. Být obřezán neznamená nic, stejně jako nebýt obřezán. Jediné, na čem záleží, je být ‚novým stvořením‘. Boží pokoj a milosrdenství ať provází všechny, kdo se tímto zlatým pravidlem řídí, a vůbec všechny, kdo Bohu náleží.“

Duchovní Izraelité jsou občané Nového Jeruzaléma v nebi.
Bible nám to připomíná v listu Židům 13,14: „Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.“ Toto město je pojmenováno v 12. kapitole, verš 22: „Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů.“

Když Bůh vytvoří nové nebe a novou zemi, pak jeho děti, duchovní Izrael, obydlí Nový Jeruzalém.
Bůh postaví toto město na Zem a ustanoví je za hlavní město vesmíru. Bude to město pokoje, ve kterém se už nikdy neobjeví odpadnutí, násilí nebo bezbožnost jakéhokoliv typu. Takto jej popisuje prorocká kniha Zjevení Janovo 21,1–4.27: „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ‚Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo. A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.‘“

Přestože duchovní Izraelité respektují lidské zákony, jejich duchovní příslušnost je v nebi.
Jejich cílem je dojít do pravé vlasti, nového Jeruzaléma. Pavel v listu Filipským 3,20 vyznává: „My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.“ Odtud vychází i naše hodnota – jsme Boží děti a představitelé jeho království, 1. list Petrův 2,9 (SNC): „Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla.“

Boží duchovní Izrael nemá pohrdat pozemskou vládou.
V Bibli, listu Římanům 13,1, je psáno: Každý se má podřídit pozemské vládě, neboť vládní moc má svůj původ od Boha.“ Jestliže však dojde k rozporu mezi zákonem lidským a zákonem Božím, pak Bible jednoznačně říká: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“ Skutky apoštolů 5,29 (NPBK)

Podstatou pravého Izraelity je tedy:
Láska k Bohu, víra v Krista jako osobního Spasitele a přijetí nového srdce, díky němu radostně a ochotně posloucháme zákony Boží. Jména všech takových lidí jsou zapsána v Beránkově knize života, jak jsme se dočetli v Bibli.

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2868 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál