Řešení problémů

Bible a související témata

Prvním krokem k správnému řešení problémů je získat informace.
Zjistil to už moudrý král Šalomoun, který v Přísloví 18,13 napsal: „Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.“

Druhá zásada při řešení problémů je být otevřený k novým myšlenkám a nápadům.
V biblické knize Přísloví 18,15 je psáno: „Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.“

Třetí zásada při řešení problémů je vyslechnout si příběh od obou stran.
V Přísloví 18,17 je uveden tento postřeh: „Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý, pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce.“

Jak si Bůh přeje, abychom se zachovali ke svým problémům?
Uvědomme si, že problémy jsou nevyhnutelné. Měli bychom je chápat jako příležitost k růstu a prosit Jej, aby nám je pomohl vyřešit, nebo nám dal sílu je snášet. V Bibli v Listu Jakubově 1,2–4 (SNC) nás Jakub povzbuzuje: „Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany.“

Problémy vlastně dokazují, že jsme připravováni pro nebe.
Každé utrpení nás duchovně sílí, 2. Tesalonickým 1,5: „Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte.“

Jak můžeme unést své problémy?
Leda s Boží pomocí, kterou přislíbil všem, kdo po ní touží. V Bibli je v Žalmu 145,14 zapsáno nádherné vyznání: „Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.“

Ježíš nás také může osvobodit od mnoha trápení a problémů.
Jeho slova jsou zaznamenána v evangeliu podle Matouše 11,28: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“

Věř, že v důsledku to Bůh s tebou myslí dobře.
To neznamená, že vše, co se nám stane, je dobré. Bůh je však schopen zlo tak obrátit, aby nám to bylo k užitku, Římanům 8,28 (SNC): „Víme, že vše nakonec poslouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Ti jsou podle jeho vůle povoláni, aby získali podobu Božího Syna.“

Prožíváš při řešení svého problému těžkosti?
Bůh ti pomůže. Spolehni se na biblické zaslíbení z Listu Jakubova 1,5–7: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane.“

Doufej spíše v Boha než v sebe.
Tak nám to Bible radí v Přísloví 3,5–7: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0175 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál