Rodičovství

Bible a související témata

Začít včas s výchovou dítěte má nedocenitelnou hodnotu.
V Bibli, Přísloví 22,6, čteme: „Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“

Co Bůh očekává od rodičů, kteří vychovávají své děti?
Mají být tím nejlepším vzorem v řeči i ve svém jednání. Tak to Hospodin přikazuje v biblické knize Deuteronomium 6,6–7: „A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“

Bůh rodiče vybízí, aby byli trpěliví.
Je to zapsáno v Bibli, Koloským 3,21: „Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.“

Jak Bible popisuje dobrou matku?
Čtěme Přísloví 31,26: „Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.“

Pokárání je vyjádřením rodičovské lásky.
Je to vyjádřeno v Přísloví 13,24: „Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.“

Milé a pevné napomenutí pomáhá dětem se učit.
Bible v Přísloví 29,15 (SNC) říká: „Prut a napomínání otevírají cestu k moudrosti, ale nezdárný syn je k hanbě rodičům.“

Rodičovská výchova má dětem pomoci růst, ne je zraňovat nebo v nich vyvolávat vzdor.
Tak nás k tomu vede Bible, Efezským 6,4: „Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.“

Mysleme na to, že jsou to právě děti, kteří často zakoušejí následky hříchů svých rodičů.
V biblické knize Exodus 34,6.7 jsou zapsána tato slova: „Hospodin … Bůh plný slitování … který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouštím vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení.“

Jakou odezvu Bůh očekává od dětí?
Čteme o tom v Bibli, Efezským 6,1: „Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.063 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál