Sebevražda

Bible a související témata

Bez ohledu na to, jak beznadějná se ti teď možná zdá tvá budoucnost, pamatuj, že Bůh se tě nikdy nezřekne.
Apoštol Pavel v Bibli, 2. Korintským 4,8.9, připomíná, že i kdybychom byli u konce svých sil, Bůh nás nikdy neopustí a nikdo nám nevezme naši naději: „Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.“

Patříš Bohu a jako jeho vlastnictví máš pro něj nezměrnou cenu.
Bůh nám to ukázal v Bibli, evangelium podle Lukáše 12,6.7: „Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.“

Bůh se o tebe stará a stále na tebe myslí.
Pisatel žalmů to vyjádřil Bibli, Žalm 139,2.3: „Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.“

Máš slíbenou úžasnou budoucnost.
Bůh ji nastiňuje v Bibli, Jeremjáš 29,11: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“

Ježíš ti pomůže, jestliže tvá břemena jsou příliš těžká a nemůžeš je unést.
V Bibli čteme Boží zaslíbení, Žalm 55,22: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.“ Matouš 11,28–30 (SNC): „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše.“

Nejsi jediný, kdo si přeje raději umřít.
Několik dalších lidí z Bible se cítilo také tak. V Bibli například čteme, Numeri 11,14.15: „Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly. Když už se mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení.“

Pokud máš v sobě strach, neboj se, Bůh ti pomůže.
V Bibli, Izajáš 41,10, je jeho zaslíbení: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“

Bůh tě nikdy neopustí, i kdybys zůstal všemi opuštěn.
Čtěme Bibli, Žalm 9,10.11: „Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.“ Žalm 46,2–4 (SNC): „Bůh je nám útočištěm a sílou, v trápení pomoc, jež nikdy nezklame. Odložte strach, ať svět se třeba boří a hory se do hlubin kácejí… Pán nebeských zástupů je s námi, Hospodin je náš pevný hrad.“

Bůh ti nabízí pokoj v srdci i v mysli.
Zaslíbil to na mnoha místech Bible, Jan 14,27: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ Izajáš 26,3: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“ Jan 16,33: „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“

S Boží pomocí zaměřuj své srdce a svou mysl na pozitivní myšlenky.
K tomu nás vybízí i apoštol Pavel, Filipským 4,8: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1762 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál