Sex

Bible a související témata

Sex je Božím darem, který má sloužit manželům k jejich vzájemnému potěšení.
Bible v Přísloví 5,18.19 vybízí: „Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně.“

V Bibli jsou romantika a Boží dar sexuality manželům vřele doporučovány.
Plná milostných vyznání je jedna z nejkrásnějších knih Bible – Píseň písní. Také v Novém zákoně najdeme řadu doporučení pro intimní vztah muže a ženy, Židům 13,4: „Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni….“; 1. Korintským 7,3.4 (SNC): „Je lépe, aby muž měl svou manželku a žena svého manžela. Pohlavní touha je přirozená a její naplnění by si manželé neměli vzájemně odepírat. V manželství nemá ani muž ani žena právo nakládat se svým tělem bez ohledu na toho druhého…“

Bůh zamýšlel, aby sex byl výjimečnou součástí manželského vztahu.
V Bibli, 1. Korintským 7,5, apoštol Pavel radí: „Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.“

Zneužití sexu vždy někoho zraní nebo poškodí.
Abychom si vzájemně neubližovali, měli bychom sexuální touhy a aktivity podřídit Boží vůli. Ta je vyjádřena v Bibli, 1. Tesalonickým 4,3–5 (SNC): „Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Respektujte manželský svazek svého bližního; kdo by ho rozvracel, neujde trestu.“

Sedmé přikázání Desatera zapovídá cizoložství.
Je zaznamenáno v Bibli, Exodus 20,14: „Nesesmilníš.“

Sexuální hřích každého tělesně i duchovně zničí, i když to možná zpočátku nebude patrné.
Bible upozorňuje v 1. Korintským 6,18: „Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.“

Jak sexuální hřích začíná?
Čteme o tom v Bibli, Matouš 5,28: „Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“

Bible odsuzuje homosexuální jednání.
V Bibli, Římanům 1,26.27, jsou popsány důsledky, jaké s sebou přináší vědomé přehlížení Božích zákonů. „Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.“

Bible zakazuje krvesmilstvo.
Leviticus 18,6: „Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu. Já jsem Hospodin.“

Bible zakazuje styk ke zvířaty.
V Bibli čteme Boží nařízení v knize Leviticus 18,23: „Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.“

Bible zakazuje sexuální poměr s prostitutkou.
Apoštol Pavel v 1. listu Korintským 6,15–17 (SNC) vysvětluje: „Naše těla jsou vlastně buňkami těla Kristova. Jak bychom mohli něco takového spojovat s prodejnou ženou? Mojžíš říká, že ‚dva se stanou jedním tělem‘. Je myslitelné a lze si vůbec představit jedno tělo ze dvou tak rozdílných ‚materiálů‘? My přece máme usilovat o jinou jednotu – o jednotu s Kristem!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.4002 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál