Sobota

Bible a související témata

O sobotě se dočítáme hned v druhé kapitole Bible.
Genesis 2,2.3: „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“

Proč se má sobotní den světit jako svatý?
Protože je ustanoven jako památník stvoření. Dokládá to citace z desatera, Exodus 20,11: „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

Pro koho byla stvořena sobota?
V evangeliu podle Marka 2,27 jsou zapsána Ježíšova slova: „A řekl jim: ‚Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.‘“

Celé 4. přikázání z Desatera se vztahuje k sobotnímu odpočinku a vysvětluje jej.
Exodus 20,8–10: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách.“

Sobotu určil Bůh jako znamení mezi sebou a svým lidem.
Čteme o tom v Bibli, Ezechiel 20,20: „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Sobota je také znamením posvěcení.
V biblické knize Ezechiel 20,12 je psáno: „Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já Hospodin je posvěcuji.“

Také v nebi a na nové zemi budeme slavit sobotu a uctívat v ní Pána Boha.
Izajáš 66,22.23 v překladu Bible kralické říká: „Nebo jakož ta nebesa nová, a země ta nová, kterouž já učiním, stane přede mnou… stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházet bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin.“

V Bibli máme mnoho zpráv o tom, že i Ježíš, když žil na této zemi, dodržoval sobotu.
Jedna z nich je v evangeliu podle Lukáše 4,16: „Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.“

Který den je podle Bible sedmým dnem týdne?
Odpověď najdeme např. v evangeliu podle Matouše 28,1: „Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.“

I po ukřižování Ježíše světily ženy, které následovaly Krista, sobotu.
Čteme o tom v evangeliu podle Lukáše 23,56: „Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.“

Kterým dnem týdne je podle přikázání sobota?
Jasně je to vyjádřeno překladu Bible kralické, Exodus 20,10.11: „Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.“

Také první křesťané zachovávali svěcení soboty.
O apoštolu Pavlovi čteme, Skutky apoštolů 17,2: „Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil.“

Co řekl Kristus o Božím zákoně, jehož součástí je i přikázání o sobotě?
Je to zapsáno v Bibli, evangelium podle Matouše 5,17–19: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým.“

Existuje způsob uctívání, který není podle Božích přikázání.
O něm Spasitel řekl, Matouš 15,9 (SNC): „Jejich uctívání je bezcenné, protože vyučují svým vlastním zákonům místo Božím.“

Čím jsou charakterističtí Boží lidé poslední doby?
Otevřeme v Bibli prorockou knihu Zjevení Janovo 14,12: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 2.1806 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál