Starší osoby

Bible a související témata

Starším náleží zasloužená úcta.
Ve 3. knize Mojžíšově Bůh přikázal, Leviticus 19,32: „Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.“

Se staršími muži i ženami by mělo být zacházeno s respektem.
V Bibli jsme Pavlem vybízeni, abychom s nimi jednali uctivě, 1. Timoteovi 5,1: „Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům … starším ženám jako matkám.“

Starších lidí bychom si měli vážit pro jejich životní zkušenosti.
V biblické knize Přísloví 20,29 je psáno: „Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny.“

Mladí se mohou od starších naučit mnoho cenných poznatků o životě.
Věk nemá zastavit naši touhu sdílet se s druhými o své zkušenosti s Bohem, jak je to vyjádřeno v Žalmu 71,18 (SNC): „Neopusť, Bože, starce v šedinách, dokud o tvé slávě a velikosti nepovím nejmladší generaci.“

Moudře Bible starším lidem radí.
Titovi 2,2–5: „Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.211 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál