Svědectví

Bible a související témata

Pokud jsme sami prožili, že evangelium je radostné a zachraňující poselství, nebudeme schopni si je nechat jen sami pro sebe.
Tuto zkušenost poznali i zachránění Izraelci, když v Bibli vyznali, 2. Královská 7,9: „Potom si vespolek řekli: ‚Neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha.‘“

Ježíš, než odešel z této země, přikázal svým učedníkům, aby přiváděli ke Kristu další následovníky.
Se stejnou autoritou přikazuje Ježíš i nám, abychom o něm vyprávěli druhým a činili z nich jeho žáky, evangelium podle Matouše 28,18–20: „Ježíš přistoupil a řekl jim: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.‘“

Dnešní křesťané nemohou být očití svědkové toho, co Kristus vykonal na této zemi; můžeme však vydávat jasné svědectví o tom, co vykonal svou mocí v našich životech.
K tomu je nám v Bibli přislíbena moc Ducha svatého, Skutky apoštolů 1,8: „…ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2987 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál