Talismany

Bible a související témata

Co Bůh říká o lidech, kteří používají talismany?
Odpověď nalezneme v Bibli, v Izajáši 2,6: “Odmrštil jsi svůj lid, Jákobův dům, protože jsou plni východního pohanství, věští z mraků jako Pelištejci, s dětmi cizáků si podávají ruce.” Dále čtěme Izajáše 3,18–20: “V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky, náušnice, náramky a závojíčky, čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety.”

V biblické době bylo používání talismanů běžné, zvláště pak mezi pohany.
I dnes lidé nosí tyto magické ozdůbky, aby se ochránili před působením negativní energie a zla a také aby si zajistili úspěch. Talismany mají většinou podobu krystalů nebo keltských křížů, další mystické ozdoby se nosí jako přívěsek na řetízku či náramku nebo se také zavěšují na zpětné zrcátko uvnitř automobilu. Lidé věří, že talismany mají mystickou sílu, která je schopna zajistit osobní ochranu a přinést úspěch a prosperitu tomu, kdo je nosí. Často se těmto předmětům přisuzují i další schopnosti, např. přenášení léčebné energie a pozitivních vibrací, které podporují pocit pokoje a klidu.

V časech odpadnutí a nevěry napodobovali Izraelité pohanskou pověrčivost včetně nošení magických ozdůbek.
Bůh vydal přísné varování falešným prorokům Izraele, kteří nosili talismany. Najdete je v Bibli, v knize Ezechiel 13,18–23: “Toto praví Panovník Hospodin: `Běda těm, které šijí kouzelné váčky na každé zápěstí a dělají kukly na hlavu každé velikosti, aby lovily duše. Lovíte duše mého lidu a svou duši chcete zachovat naživu? Znesvěcujete mě před mým lidem pro hrst ječmene a kus chleba; svým lhaním lidu, který poslouchá lži, usmrcujete duše, které neměly zemřít, a při životě chcete zachovat duše, které nemají žít.´ Proto praví Panovník Hospodin toto: `Chystám se na vaše kouzelné váčky, do nichž lovíte duše jako ptáky. Strhám je z vašich rukou a duše, které lovíte jako ptáky, pustím. A vaše kukly vám strhnu a svůj lid vám vytrhnu z rukou. Už nebudou úlovkem ve vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin. Poněvadž mučíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtěl zarmucovat, a posilujete ruce svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu, proto už nebudete mívat šalebná vidění a věštit věštby, ale vytrhnu svůj lid z vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin.´”

Pohané vlastnili i větší talismany, uchovávali je doma nebo je brali s sebou na cesty.
Říkalo se jim terafim nebo též domácí bůžkové. Bůh byl proti tomu. Je to vyjádřeno Bibli, v 2 Královské 23,24: “Jóšijáš také vymýtil vyvolavače duchů zemřelých, jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly i všelijaké ohyzdné bůžky, které bylo možno vidět v zemi judské a v Jeruzalémě. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkijáš v Hospodinově domě.”

Tam, kde se Písmo zmiňuje o bůžcích nebo jiných kouzelných ozdobách, je Boží postoj trestající.
Je to zaznamenáno v Bibli, v Žalmu 31,7: “Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3812 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál