Vděčnost

Bible a související témata

Začni den s vděčností v srdci.
Bible nás k tomu vede v Žalmu 92,1.2: „Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost.“

Jedním z prvních znamení, kterými se projevuje odmítnutí Boha, je upadající vděčnost.
V Bibli se s tím setkal apoštol Pavel, když v listu Římanům 1,21 píše: „Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.“

Vzdávej Bohu díky, ať je tvá situace jakákoli.
Apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje v 1. Tesalonickým 5,18: „Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“

Když se chystáš Bohu vyjádřit svou vděčnost, mysli na to, že On je původcem všech našich požehnání.
Král David v Žalmu 103,2 připomíná: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.0369 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál