Vedení

Bible a související témata

Úspěšní vedoucí projevují ostatním uznání za práci, kterou jim svěřili.
Mělo by tomu tak být i podle Bible, Exodus 39,43: „ Mojžíš celé dílo prohlédl; ano, vykonali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.“

Úspěšní vedoucí také dokáží rozpoznat své hranice.
Příklad nalezneme v Bibli, Deuteronomium 1,9: „V oné době jsem vám řekl: ‚Nemohu vás sám unést.‘“

Opravdoví vedoucí jsou služebníci.
Bible to vyjadřuje v evangeliu podle Lukáše 22,25.26: „Řekl jim: ‚Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.‘“

Vedoucí by měli být vzorem tvrdé práce.
V biblické knize Kazatel 9,10 je napsáno: „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“

S těmi, kdo jsou pod tvým vedením, jednej tak, jak bys chtěl, aby oni jednali s tebou.
Přesně tak nás to učí Bible, Lukáš 6,31: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“

Není vždy jednoduché být vedoucím, ale důležité je nevzdávat se!
Je to naznačeno v Bibli, 2. Paralipomenon 15,7: „Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!“

Dobrý vedoucí naslouchá Božím radám.
V biblické knize Izajáš 30,21 se říká: „…na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní‘, ať budete chtít doprava nebo doleva.“

Jaký by měl být vedoucí Boží církve?
Nahlédněme do Bible, 1. Timoteovi 3,1–7: „Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.“

Existuje nějaká pomoc pro vedoucího, který se cítí neschopný?
Bible mu poradí v Listu Jakubově 1,5: „ Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“

Dobří vedoucí dokáží plánovat.
V Lukášově evangeliu 14,28–30 (SNC) je toto varování: „Kdo chce stavět dům, musí si nejprve udělat rozpočet a odhadnout, bude-li mít dost prostředků na to, aby stavbu dokončil. Když tak neučiní, stavbu začne, ale nedokončí ji. Všichni se mu vysmějí a řeknou: ‚Podívejte se, chtěl stavět, ale nemá na to.“

Dobrý vedoucí si nechá od ostatních poradit.
Bible v Přísloví 15,22 praví: „Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.“

Dobrý vedoucí se musí také cvičit v trpělivosti.
Biblické Přísloví 16,32 srovnává: „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.2427 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál