Zármutek

Bible a související témata

Bůh slíbil, že učiní konec slzám, smrti, žalu, pláči a bolesti.
Bible o tomto příslibu hovoří ve Zjevení 21,4: “…a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.”

Nebe bude místem věčné radosti.
Už starozákonní pisatelé Bible povzbuzovali Izrael připomínáním místa, které jim Bůh zaslíbil, Izajáš 35,10: “Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.”

Zármutek netrvá věčně.
Říká to Bible v Žalmu 30,6: “…Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.”

Bůh utiší tvůj zármutek.
Bible jej popisuje jako starostlivého lékaře, Žalm 147,2.3: “Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, uzdravuje ty, kdo jsou zkroušeni v srdci, jejich rány obvazuje.”

Ježíš nám zaslíbil utěšitele.
Je to uvedeno v evangeliu podle Jana 14,16 (PBK): “A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky.”

Přijmi dar pokoje.
Ježíš nám jej zaslíbil ve chvíli, kdy se loučil se svými věrnými, Jan 14,27: “Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!”

Naděje na budoucí vzkříšení přináší úlevu v zármutku.
Bible v 1. listu Tesalonickým 4,13–17 toto vzkříšení objasňuje: “Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.”

Ti, kdo zemřeli, znovu obživnou.
Je to tak předpovězeno v Bibli, v Janově evangeliu 5,28.29: “Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2423 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál