Zdraví

Bible a související témata

Proč bychom měli pečovat o své zdraví?
Odpoví nám Bible, 1. Korintským 6,19.20: “Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.”

Bůh si přeje, abychom byli zdraví.
V Bibli, 3. list Janův 2, je psáno: “Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.”

Za jakých podmínek byl Božímu lidu zaslíben pokoj od nemocí?
Bible nám poskytne odpověď v Exodu 15,26: “…Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.”

Co vlastně Bůh svému lidu slíbil?
Čtěme biblickou knihu Exodus 23,25: “Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc.”

Kdo je schopen uzdravovat nemocné?
Dozvíme se to v Bibli, Žalm 103,2.3: “Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje.”

Je důležité, abychom měli v rovnováze práci a odpočinek.
Jedině tak si dokážeme vychutnat zdravý život. Připomíná nám to Bible, Exodus 20,8–10: “Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách.”

Postoj k životu má velký vliv na naše zdraví.
Je to vyjádřeno v Bibli, Přísloví 17,22: “Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.”

Stresové situace nemusí nutně způsobovat vnitřní stres.
Bible, Filipským 4,6.7, nám říká: “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.”

Jaká opatření jsou nejlepší obranou před pohlavně přenosnými nemocemi?
Jednoznačnou odpověď dostaneme v Bibli, 1. Korintským 6,18: “Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.” Exodus 20,14: “Nesesmilníš.”

Jaká výživa byla původně lidem doporučena?
Ovoce, obiloviny, ořechy a luštěniny. Je to zapsáno v Bibli, Genesis 1,29: “Bůh také řekl: ‚Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.‘”

Co Bůh řekl o výživě po potopě, kdy na zemi zůstalo jen malé (jestli vůbec nějaké) množství vegetace?
V Bibli, Genesis 9,2–4, čteme: “Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst.”

Lidé měli opatrně vybírat své jídlo a rozlišovat mezi tím, co pro ně je a není dobré.
Tak to Hospodin přikázal v Bibli, Leviticus 11,47: “Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí.”

Rozlišení mezi živočichem čistým a nečistým nebylo pouze židovskou zásadou.
Toto rozlišení bylo platné již dávno před prvním Židem Abrahamem. Je to doloženo v Bibli, Genesis 7,1.2: “I řekl Hospodin Noemu: ‚Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí.‘”

Toto rozlišení mezi čistým a nečistým bude pokračovat až do doby konce.
V Bibli, Izajáš 66,15.17, je psáno: “Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv svůj v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně. Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou, je výrok Hospodinův.”

Daniel dal všem příklad správného stravování.
Jaký příklad to byl, se dozvíme v Bibli, Daniel 1,8: “Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.” Co tedy pil a jedl místo těchto pokrmů? Odpověď nám dá opět Bible, Daniel 1,12: “Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.”

Proč bychom měli v souvislosti s našimi stravovacími návyky cvičit sebeovládání?
Přemýšlejte nad veršem z Bible zapsaným v 1. Korintským 10,31: “Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.”

Co Bůh říká o alkoholu, vínu a likérech?
Najdeme to v Bibli, v Přísloví 20,1: “Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.”

Opravdu mě požívání alkoholických nápojů nepříjemně ovlivní?
Podívejme se do Bible, Přísloví 23,29–35: “Komu zbude ‚Ach‘ a komu ‚Běda‘? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zkalený zrak? Těm, kdo se zdržují u vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. ‚Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase.‘”

Jaký je jeden z následků přílišného holdování jídlu a pití?
Dozvídáme se to v Přísloví 23,20.21: “Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1279 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál