Získávání

Bible a související témata

Jak se mohou křesťané zapojit do evangelizace?
Měli by být osobně odpovědni za rozšiřování evangelia. V Matoušově evangeliu 9,37.38 je napsáno: „Tehdy řekl svým učedníkům: ‚Žeň je velká, dělníků málo.‘ Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

Evangelizace představuje celosvětovou práci, do které by měli být zapojeni všichni křesťané.
V Matoušově evangeliu 28,19.20 je zaznamenána Ježíšova výzva: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

Zvěstování Ježíše Krista by mělo znamenat způsob života.
Je popsáno v Bibli, Koloským 1,25–29: „Stal jsem se jejím služebníkem (církve – pozn. red.), jak mi to uložil Bůh podle svého záměru … Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.“

Zpráva o záchraně lidí skrze Ježíše Krista musí být před Ježíšovým příchodem hlásána všude.
Že se tak bude dít, víme z Bible, Matouš 24,14: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“

Nemusíš být sofistikovaný a vysoce vzdělaný člověk, abys mohl zvěstovat Ježíše.
Apoštol v 1. listu Korintským 2,1–5 píše: „Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.“

Jsme vyvolení přestavitelé Ježíše.
Bible nám to oznamuje v 2. Korintským 5,20: „Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!“

Evangelizace znamená nejen mluvit ve prospěch Boha, ale také představovat pravdu.
Že máme mluvit o Bohu, je z Bible jasné, Marek 16,15: „…Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Jisté je také to, jakým způsobem se na nás pravda ukáže, Jan 13,35: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Evangelizace je spíše vydávání svědectví než kázání.
V Bibli, Izajáš 61,1, čteme: „Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7029 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál