Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

11. března 2012

Záblesky Boha: 11. Bůh jako umělec

Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. (Ž 27,4; B21)
více »

4. března 2012

Záblesky Boha: 10. Naslouchající Bůh

Večer, zrána, za poledne lkám a sténám. – Vyslyšel můj hlas! (Ž 55,18)
více »

26. února 2012

Záblesky Boha: 9. Bůh – vládce dějin

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. (Zj 1,8)
více »

19. února 2012

Záblesky Boha: 8. Péče o stvoření

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)
více »

12. února 2012

Záblesky Boha: 7. Bůh soboty

A řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (Mk 2,27.28)
více »

5. února 2012

Záblesky Boha: 6. Bůh Zákonodárce

Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. (Iz 33,22)
více »

29. ledna 2012

Záblesky Boha: 5. Boží svatost

Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý! (Ž 99,9)
více »

22. ledna 2012

Záblesky Boha: 4. Bůh milosti a soudu

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. (Zj 5,12)
více »

15. ledna 2012

Záblesky Boha: 3. Bůh Vykupitel

Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. (Zj 5,12)
více »

8. ledna 2012

Záblesky Boha: 2. Bůh Stvořitel

Neboť v něm /v Synu/ bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. (Ko 1,16)
více »

1. ledna 2012

Záblesky Boha: 1. Trojjediný Bůh

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. (Ju 1,20.21; B21)
více »

1. ledna 2012

Záblesky Boha: Úvod

Každý, kdo vidí fotografie z Hubbleova vesmírného eleskopu, žasne nad nesmírnou krásou vesmíru. Jistý spisovatel, okouzlen nádherou galaxie Sombrero, řekl: „Kde bychom měli začít, abychom prozkoumali galaxii Sombrero a pochopili její smysl a řád? A to je tato galaxie pouze jednou z miliard ostatních. Žijeme na Zemi, malí a izolovaní, nepatrné částečky stvoření. Máme výjimečný výhled na vesmír, který je však zcela mimo náš dosah!“
více »

Page generated in 1.2335 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál