Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

17. listopadu 2014

Dva druhy moudrosti

To přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. (Jk 3,15–18)
více »

16. listopadu 2014

Tichost moudrosti

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. (Jk 3,13; ČSP)
více »

15. listopadu 2014

Pokorné přijetí nebeské moudrosti

„Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.“ (Jk 4,10)
více »

29. září 2014

Jakubovo obrácení

Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou... Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. (1K 15,5–7)
více »

28. září 2014

Jakub – Ježíšův bratr

Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře. (Jk 1,1)
více »

27. září 2014

Jakub, bratr Páně

"Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.“ (J 15,14)
více »

27. září 2014

List Jakubův - 4. čtvrtletí

„Slaměná epištola“?
více »

20. září 2014

Smrt a vzkříšení

„Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.‘“ (J 11,25)
více »

13. září 2014

Smrt a vzkříšení

„Ježíš jí řekl: ‚Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.‘“ (J 11,25)
více »

28. září 2013

Úvod - Obraz spasení

Největší zjevení Boží lásky a jeho charakteru nacházíme u kříže, kde zemřel bezhříšný Ježíš Kristus za hříchy celého světa. Co tato oběť znamenala, nám Bůh ukazuje na pozemské svatyni, ilustraci plánu spasení.
více »

28. září 2013

Svatyně

Největší zjevení Boží lásky a jeho charakteru nacházíme u kříže, kde zemřel bezhříšný Ježíš Kristus za hří- chy celého světa. Co tato oběť znamenala, nám Bůh ukazuje na pozemské svatyni, ilustraci plánu spasení. Pozemská svatyně je nicméně jen modelem nebeské svatyně, která je skutečným středem Boží přítom- nosti a působení ve vesmíru.
více »

27. září 2013

Podněty k zamyšlení

Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčováním Božího Ducha.
více »

26. září 2013

Ukončení velkého sporu

12) Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. 13) Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. 14) Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. (Zj 17,12–14)
více »

25. září 2013

Křest ohněm

10) Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 11) Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. (Mt 3,10.11)
více »

24. září 2013

Podmínky pro pozdní déšť

10) Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 11) Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 12) Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 13) Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! (Ž 51,10–13)
více »

22. září 2013

Zaslíbená moc

16) Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17) Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18) Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19) Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20) a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,16–20)
více »

22. září 2013

Slíbené oživení a dokončení Božího díla

„Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.“ (Jk 5,7.8)
více »

20. září 2013

Podněty k zamyšlení

„Když v srdcích Božích pracovníků přebývá Kristus, když se zbavili každého sobectví, soupeření a snahy o nadvládu, když mezi nimi vládne jednota a když prožívají posvěcení a cítí a vnímají vzájemnou lásku, potom tak, jak je jisté, že Boží zaslíbení se naplní, určitě budou svlaženi deštěm milosti Ducha svatého.“
více »

19. září 2013

Od problémů k obnově

15) Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. 16) Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby „ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď“. 17) Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. 18) Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. (Mt 18,15–18)
více »

18. září 2013

Odpuštění

32) Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33) Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 34) Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (L 23,32–34) 20) Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 21) Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2K 5,20.21) 26) „Hněváte-li se, nehřešte.“ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce… 30) A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. (Ef 4,26.30)
více »

Page generated in 1.3055 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál