Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

7. srpna 2013

Pravé a falešné pokání

16) Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. 17) Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. (Žd 12,16.17)
více »

6. srpna 2013

Pravé pokání a vyznání

Když se tedy čímkoli z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil. (Lv 5,5) 8) Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9) Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1J 1,8.9) 16) Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. 17) Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. 18) Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,16–18)
více »

5. srpna 2013

Co je pravé pokání?

9) Ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili žádnou škodu. 10) Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt. 11) Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle Boží vůle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste se v té věci zachovali správně. (2K 7,9–11)
více »

4. srpna 2013

Pokání – Boží dar

30) Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 31) toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32) My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. (Sk 5,30–32)
více »

4. srpna 2013

Pokání – podmínka oživení

„Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.“ (Př 28,13)
více »

2. srpna 2013

Podněty k zamyšlení

„Bůh dal víru jako vstupní bránu na cestu, která vede do věčného života. Celou tuto cestu olemoval světlem, pokojem a radostí z ochotné služby. Po celou cestu má poutník před sebou znamení svého povolání v Kristu. Stále má před očima odměnu. Boží přikázání jsou pro něj spravedlivostí, radostí i pokojem v Duchu svatém.“
více »

1. srpna 2013

Duch svatý vede k poslušnosti

5) Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6) Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7) nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8) se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (Fp 2,5–8)
více »

31. července 2013

Být citlivý na výzvu Ducha svatého

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ (Sk 9,17) 20) Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. 21) Naléhal jsem na Židy i Řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána, Ježíše Krista. 22) Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě Duch nutí, a nevím, co mě tam potká. 23) Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. (Sk 20,20–23)
více »

30. července 2013

Překvapivé Boží jednání

1) Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 2) a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. 3) Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 4) Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “ 5) Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 6) Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ 7) Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. (Sk 9,1–8)
více »

29. července 2013

Vysoká cena poslušnosti

52) „Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. 53) Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!“ 54) Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. 55) Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56) a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ 57) Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli... (Sk 7,52–57)
více »

28. července 2013

Změněný život

28) „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ 29) Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi. 30) Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; 31) toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32) My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ (Sk 5,28–32)
více »

28. července 2013

Poslušnost – ovoce oživení

„Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista...“ (2K 10,4.5)
více »

26. července 2013

Podněty k zamyšlení

„Těm, kdo hledají pravdu, Bůh ve své moudrosti přivádí do cesty lidi, kteří ji už znají. Božím záměrem je, aby lidé, kteří přijali světlo, je předávali těm, kdo dosud žijí ve tmě. Lidi, kteří čerpají své schopnosti z velkého Zdroje moudrosti, se mají stát nástroji a pomocníky, jejichž prostřednictvím bude moc evangelia měnit lidské smýšlení a charakter.“
více »

25. července 2013

Oživení, svědectví a Boží zásah

29) Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ 30) Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“ 31) On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. 32) To místo Písma, které četl, znělo: „Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. 33) Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.“ 34) Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ 35) Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. (Sk 8,29–35)
více »

24. července 2013

Víra, která vydává svědectví, roste

3) Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 4) neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím 5) pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; 6) tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. (Ko 1,3–6)
více »

23. července 2013

Síla osobního svědectví

1) Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 2) Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 3) Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 4) To píšeme, aby naše radost byla úplná. (1J 1,1–4)
více »

22. července 2013

Zaslíbení

41) Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 42) Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. 43) Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. (Sk 2,41–43)
více »

21. července 2013

Kristovo pověření

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15) 45) Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. 46) Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 47) v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. 48) Vy jste toho svědky. (L 24,45–47) Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (J 20,21)
více »

21. července 2013

Svědectví a služba – ovoce oživení

„Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8)
více »

19. července 2013

Podněty k zamyšlení

‚K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?‘ (Iz 8,20)
více »

Page generated in 1.2197 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál