Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

4. listopadu 2012

Růst v Kristu: 6. Vítězství skrze Ježíše Krista

„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,37)
více »

28. října 2012

Růst v Kristu: 5. Růst v Kristu

„S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.“ (Ko 2,12–15)
více »

21. října 2012

Růst v Kristu: 4. Spasení – jediné řešení

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (J 3,16)
více »

14. října 2012

Růst v Kristu: 3. Člověk – dílo Božích rukou

„Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.“ (Ž 100,3)
více »

7. října 2012

Růst v Kristu: 2. Bůh, který se nám zjevuje

„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ (Žd 1,1.2)
více »

30. září 2012

Růst v Kristu: 1. Velký spor

„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15)
více »

30. září 2012

Růst v Kristu: Úvod

Každý člověk něčemu věří. Dokonce i ti, kteří rádi prohlašují, že nevěří ničemu (nebo nevěří v nic absolutního), tak přece něčemu věří (v tomto případě svému relativismu). Víra a přesvědčení jsou důležité, protože z velké části ovlivňují náš způsob života. Pro některé křesťany může být společenství a sounáležitost s lidmi v církvi důležitější než to, čemu věří. Každé společenství však musí být založeno na sdílení společné víry, společných cílů a zájmů.
více »

23. září 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: Závěr

Závěr lekce Dopisy církvi v Tesalonice :-)
více »

23. září 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 13. Věrná církev

„Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.“ (2Te 2,15)
více »

16. září 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 12. Antikrist

„Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože [ten den] nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby…“ (2Te 2,3; ČSP)
více »

9. září 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 11. Zaslíbení pronásledovaným

„Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.“ (2Te 1,11)
více »

2. září 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 10. Život v církvi

„Prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte.“ (1Te 5,20.21)
více »

26. srpna 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 9. Poslední události

„My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.“ (1Te 5,8)
více »

19. srpna 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 8. Mrtví v Kristu

„Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“ (1Te 4,16)
více »

12. srpna 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 7. Život v čistotě a svatosti

„Bůh vás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.“ (1Te 4,7)
více »

5. srpna 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 6. Opravdoví přátelé

„…ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.“ (1Te 3,13)
více »

29. července 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 5. Příklad apoštolů

„Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.“ (1Te 2,4)
více »

22. července 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 4. Radost a vděčnost

„Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.“ (1Te 1,2.3)
více »

15. července 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 3. Tesalonika v době apoštola Pavla

„Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal.“ (1K 9,19)
více »

8. července 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 2. Budování vztahů

„Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy? Ano, vy jste naše sláva a radost.“ (1Te 2,19.20)
více »

Page generated in 1.8718 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál