Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

10. března 2013

Zázrak stvoření: 11. Sobota – dar z ráje

„Vždyť Syn člověka je pánem soboty.“ (Mt 12,8; ČSP)
více »

3. března 2013

Zázrak stvoření: 10. Správcovství a životní prostředí

„A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.‘“ (Gn 1,28)
více »

24. února 2013

Zázrak stvoření: 9. Manželství – dar z ráje

„I řekl Hospodin Bůh: ‚Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.‘“ (Gn 2,18)
více »

17. února 2013

Zázrak stvoření: 8. Ježíš – Dárce života

„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (Fp 4,19)
více »

10. února 2013

Zázrak stvoření: 7. Jako v zrcadle

„Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“ (1K 13,12) „Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost.‘“ (1K 3,19)
více »

3. února 2013

Zázrak stvoření: 6. Stvoření a pád do hříchu

„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15)
více »

27. ledna 2013

Zázrak stvoření: 5. Stvoření a morálka

„A Hospodin Bůh člověku přikázal: ‚Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.‘“ (Gn 2,16.17)
více »

20. ledna 2013

Zázrak stvoření: 4. Stvoření a Bible

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ‚Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.‘“ (Zj 14,6.7)
více »

13. ledna 2013

Zázrak stvoření: 3. Dokončení stvoření

„Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.“ (Gn 2,2)
více »

6. ledna 2013

Zázrak stvoření: 2. Formování světa

„Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: ‚Já jsem Hospodin a jiného už není.‘“ (Iz 45,18)
více »

30. prosince 2012

Zázrak stvoření: 1. Ježíš, Stvořitel nebe a země

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (Gn 1,1)
více »

30. prosince 2012

Zázrak stvoření: Úvod

Každý člověk něčemu věří. Dokonce i ti, kteří rádi prohlašují, že nevěří ničemu (nebo nevěří v nic absolutního), tak přece něčemu věří (v tomto případě svému relativismu). Víra a přesvědčení jsou důležité, protože z velké části ovlivňují náš způsob života. Pro některé křesťany může být společenství a sounáležitost s lidmi v církvi důležitější než to, čemu věří. Každé společenství však musí být založeno na sdílení společné víry, společných cílů a zájmů.
více »

23. prosince 2012

Růst v Kristu: Závěr

Závěr lekce Růst v Kristu :-)
více »

23. prosince 2012

Růst v Kristu: 13. Až bude všechno nové

„…a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zj 21,4)
více »

16. prosince 2012

Růst v Kristu: 12. Poslední události

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků.“ (Sk 3,19–21)
více »

9. prosince 2012

Růst v Kristu: 11. Život křesťana

„Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.“ (1J 3,16)
více »

2. prosince 2012

Růst v Kristu: 10. Zákon a evangelium

„Podle toho víme, že jsme ho (Ježíše Krista) poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.“ (1J 2,3.4)
více »

25. listopadu 2012

Růst v Kristu: 9. Bohoslužby a obřady v církvi

„Petr jim odpověděl: ‚Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.‘“ (Sk 2,38)
více »

18. listopadu 2012

Růst v Kristu: 8. Církev slouží lidstvu

„Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.“ (1Tm 3,14.15)
více »

11. listopadu 2012

Růst v Kristu: 7. Výzbroj vítězů

„Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.“ (Ef 6,13)
více »

Page generated in 1.1708 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál