Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

1. července 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: 1. Evangelium přichází do Tesaloniky

„Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.“ (1Te 2,13)
více »

1. července 2012

Dopisy církvi v Tesalonice: Úvod

V padesátých letech 20. století napsal proslulý irský dramatik Samuel Beckett, pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu, slavnou divadelní hru Čekání na Godota. Ta vypráví o dvou nešťastných tulácích, kteří čekají u cesty na nějakého Godota, který by snad měl přijít a zachránit je z nesmyslnosti a absurdnosti života.
více »

24. června 2012

Evangelizace a svědectví: 13. Trvalá služba

„Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho veliký strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích.“ (L 13,18.19)
více »

24. června 2012

Evangelizace a svědectví: Závěr

Závěr lekce Evangelizace a svědectví
více »

17. června 2012

Evangelizace a svědectví: 12. Hodnocení evangelizace

„Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. “ (2K 13,5; B21)
více »

10. června 2012

Evangelizace a svědectví: 11. Podávání zpráv církvi

„Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili.“ (Mk 6,30)
více »

3. června 2012

Evangelizace a svědectví: 10. Láskyplná odezva

„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.“ (J 14,15)
více »

27. května 2012

Evangelizace a svědectví: 9. Vyslání do služby

„A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují pokoj, kteří zvěstují dobré věci!‘“ (Ř 10,15)
více »

20. května 2012

Evangelizace a svědectví: 8. Příprava na evangelizaci a svědectví

„Řekl jim: ‚Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.‘“ (Mt 4,19)
více »

13. května 2012

Evangelizace a svědectví: 7. Společná evangelizace

„A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.“ (2Tm 2,2)
více »

6. května 2012

Evangelizace a svědectví: 6. Osobní evangelizace a svědectví

„Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem vyvolil.“ (Iz 43,10)
více »

29. dubna 2012

Evangelizace a svědectví: 5. Evangelizace po krocích

„Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést – ani teď ještě nemůžete.“ (1K 3,2)
více »

22. dubna 2012

Evangelizace a svědectví: 4. Evangelizace a svědectví jako životní styl

„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.“ (Ef 4,11.12)
více »

15. dubna 2012

Evangelizace a svědectví: 3. Duchovní dary

„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.“ (Ef 4,11.12)
více »

8. dubna 2012

Evangelizace a svědectví: 2. Služba každého z nás

„Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1Pt 2,9)
více »

1. dubna 2012

Evangelizace a svědectví: 1. Co je to evangelizace a svědectví?

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,19.20)
více »

1. dubna 2012

Evangelizace a svědectví: Úvod

Proč právě naše církev? Ačkoli se v názoru na přesný počet protestantských denominací odborníci rozcházejí, jedno je jisté: existuje jich dnes mnoho. Stovky, možná dokonce tisíce. To v nás může vyvolávat otázky: Proč právě církev adventistů? Co je naším cílem? V čem spočívá naše důležitost? Odpověď je jednoduchá: Bůh povolal tuto církev, aby hlásala „přítomnou pravdu“, poselství tří andělů ze Zjevení 14,6–12.
více »

25. března 2012

Záblesky Boha: Závěr

Závěr lekce Záblesky Boha
více »

25. března 2012

Záblesky Boha: 13. Bůh naděje

Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. (Zj 22,12)
více »

18. března 2012

Záblesky Boha: 12. Romantický Bůh

Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.“ (Jr 31,3)
více »

Page generated in 1.139 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál