Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

18. července 2013

Boží slovo jako strážce a ochránce oživení

22) Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 23) Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. (1Pt 1,22.23) 21) A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. 22) Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! (Jk 1,21.22) Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. (1J 2,14)
více »

17. července 2013

Oživení, víra a Boží slovo

1) Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. 2) I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. (Žd 4,1.2)
více »

16. července 2013

Ježíš a Boží slovo

Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. (J 5,39) 14) On (Duch pravdy) mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 15) Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. (J 16,14.15)
více »

15. července 2013

Stvořitelská moc Božího slova

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Žd 4,12) Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Žd 11,3)
více »

14. července 2013

Oživení Božím slovem

25) Má duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ mě! 107) Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ mě! 154) Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ mě! (Ž 119,25.107.154; B21)
více »

14. července 2013

Boží slovo - základ oživení

„Přespříliš jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ mě!“ (Ž 119,107; B21)
více »

12. července 2013

Podněty k zamyšlení

„Bohu můžeme svěřit svoje tužby, radosti i starosti. Můžeme mu sdělit svoje obavy i svá trápení. Boha to neunavuje. Zná počet vlasů na naší hlavě, zajímá ho, co jeho děti potřebují. ‚Pán je plný soucitu a slitování.‘ (Jk 5,11)
více »

11. července 2013

Efektivní modlitba

A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. (Ef 5,20) Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. (Ef 4,6)
více »

10. července 2013

Naše svoboda

3) Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. 4) Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly 5) a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista... (2K 10,3–5)
více »

9. července 2013

Společné modlitby

19) Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 20) Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,19.20) 5) Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. 12) S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. (Sk 12,5.12)
více »

8. července 2013

Ježíšův modlitební život

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. (Mk 1,35) 15) Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí.16) On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. (L 5,15.16)
více »

7. července 2013

Modlitba a oživení ve Skutcích apoštolů

13) Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. 14) Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. (Sk 1,13.14)
více »

7. července 2013

Modlitba – pulz oživení

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7,11)
více »

5. července 2013

Podněty k zamyšlení

Oživení a reformace mohou proběhnout jen pod vedením Ducha svatého. Jsou to dvě odlišné záležitosti. Oživení znamená obnovu duchovního života, oživení sil mysli a srdce, vzkříšení z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci, změnu myšlení a učení, zvyků i činů. Reformace přinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud bude napojena na oživujícího Ducha.
více »

4. července 2013

Neoblomná láska

20) Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 21) Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. (Zj 3,20.21)
více »

3. července 2013

Boží lék

18) Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 19) Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. (Zj 3,18.19)
více »

2. července 2013

Představy a realita

Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný,slepý a nahý. (Zj 3,17)
více »

1. července 2013

Láskyplná výčitka

15) Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16) Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. (Zj 3,15.16)
více »

30. června 2013

Naděje pro vlažné Laodikejské

14) Andělu sboru v Laodiceji napiš: „Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření: 15) Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký!“ (Zj 3,14.15; ČSP)
více »

30. června 2013

Oživení – naše velká potřeba

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3,20)
více »

Page generated in 1.2476 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál