Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

28. srpna 2013

Lutherova výzva k reformaci

16) Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. 17) Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: „Spravedlivý z víry bude živ.“ (Ř 1,16.17) 21) Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, 22) Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23) všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 24) jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. (Ř 3,21–24)
více »

27. srpna 2013

Výzva k reformaci v Efezu

1) Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny: 2) „Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3) Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. 4) Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. 5) Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. 6) To však máš k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů stejně jako já. (Zj 2,1–6)
více »

26. srpna 2013

Pavlova výzva k reformaci v Korintu

19) Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 20) Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. (1K 6,19.20) 4) Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5) Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 6) Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 7) Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 8) Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. 13) A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1K 13,4–8.13) 1) Chci vám připomenout, bratří, evangelium,...
více »

25. srpna 2013

Výzva proroků k reformaci

2) Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: „Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí.“ 3) Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst... 6) Jóšafat řekl: „Hospodine, Bože našich otců, cožpak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pronárodů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat... 10) A nyní pohleď na Amónovce a Moábce i na horu Seír... 11) Přitáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které jsi nám určil. 12) Bože náš, což je nebudeš soudit? Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě.“ ... 14) Tu sestoupil uprostřed shromáždění...
více »

25. srpna 2013

Reformace – výsledek oživení

„A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry.“ (Žd 2,11)
více »

23. srpna 2013

Podněty k zamyšlení

„Lidé si patřičně neváží zaslíbení Ducha svatého. To je důvod, proč se toto zaslíbení neuskutečňuje tak, jak by mohlo. Protože Duch svatý není přítomen, kázání evangelia je neúčinné. Zvěstovatelé evangelia mohou být vzdělaní, nadaní, výřeční, mohou mít všechny vrozené nebo získané schopnosti, ale bez přítomnosti Ducha svatého nezapůsobí ani na jediné srdce a nezískají pro Krista ani jediného hříšníka. Jsou-li učedníci Kristovi spojeni s Kristem, mají-li dary Ducha, pak i ti nejprostší a nejméně vzdělaní učedníci získají moc, která zapůsobí na lidská srdce. Bůh z nich činí své nástroje a jejich prostřednictvím budou ve světě působit ty nejušlechtilejší vlivy.“
více »

22. srpna 2013

Ovoce a dary Ducha svatého

6) Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. 7) Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. 8) Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. (Ř 12,6–8) 10) Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. 11) A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, 12) aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, 13) až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího,...
více »

21. srpna 2013

Služba a zázraky

9) Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 10) a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11) Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. 12) Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. (2Te 2,9–12)
více »

20. srpna 2013

Formalizmus, fanatizmus a víra

21) Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 22) Mnozí mi řeknou v onen den: „Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?“ 23) A tehdy jim prohlásím: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“ (Mt 7,21–23) 25) Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. 26) Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek. 27) Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké...
více »

19. srpna 2013

Boží láska a jeho zákon

3) Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4) Kdo říká: „Poznal jsem ho," a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 5) Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. 6) Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. (1J 2,3–6) 7) Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 8) Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. (1J 4,7.8)
více »

18. srpna 2013

Boží vůle a jeho slovo

25) Do prachu je přitisknuta moje duše, zachovej mi život podle svého slova... 28) Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova... 49) Pamatuj na slovo dané svému služebníku, jímž jsi ve mně očekávání vzbudil. 50) Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život... 81) Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo. 82) Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mě potěšíš? (Ž 119,25.28.49.50.81.82)
více »

18. srpna 2013

Rozpoznávání – ochrana oživení

„Hleď, jak jsem si tvá ustanovení zamiloval, Hospodine, podle svého milosrdenství mi zachovej život. To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.“ (Ž 119,159.160)
více »

16. srpna 2013

Podněty k zamyšlení

„První učedníci se od sebe výrazně lišili. Měli se stát učiteli světa a představovali rozmanité povahové typy. Aby tito muži, jejichž vrozené sklony a životní návyky byly tak rozdílné, mohli úspěšně pokračovat v díle, k němuž byli povoláni, jejich pocity, myšlenky a činy se musely sjednotit. Ježíš chtěl, aby k této jednotě dospěli, a proto usiloval o to, aby byli jedno s ním.“
více »

15. srpna 2013

Dosažení jednoty

15) „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. 16) Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď ‘. 17) Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. 18) Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. 19) Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 20) Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,15–20)
více »

14. srpna 2013

Církevní organizace – struktura pro zachování jednoty

22) Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími. 23) Po nich poslali tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. 24) Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. 25) Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, 26) kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. 27) Posíláme k vám tedy Judu a Silase,...
více »

13. srpna 2013

Prvky jednoty – naše misie a poselství

27) „‚Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘“ 28) „Vězte,“ dodal Pavel, „že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou.“ (Sk 28,27.28)
více »

11. srpna 2013

Odpověď na Kristovu modlitbu za jednotu

9) Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; 10) a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. 11) Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. ... 20) Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 21) aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 22) Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 23) já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. (J...
více »

11. srpna 2013

Jednota – svazek oživení

„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“ (Ef 4,1–3)
více »

9. srpna 2013

Podněty k zamyšlení

Bůh nemůže přijmout naše vyznání, pokud neprožijeme opravdové pokání a nevzdáme se svého hříchu. Musíme v životě udělat rozhodnou změnu. Jestliže svého hříchu upřímně litujeme, vzdáme se všeho, co se Bohu nelíbí. Bible nám naprosto jednoznačně říká, co máme dělat
více »

8. srpna 2013

Uzdravující moc vyznání

1) Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. 2) Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. 3) Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. 4) Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru. 5) Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. 6) Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. 7) Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. 8) Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti...
více »

Page generated in 1.1537 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál