Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

17. září 2013

Od porovnávání k doplňování

12) Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. 13) Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh, totiž abychom došli až k vám. 14) Nechceme se rozpínat dál, než kam jsme sami došli – vždyť jsme ve své službě evangeliu Kristovu dospěli až k vám. 15) Nezakládáme si na tom, co udělali jiní; máme však naději, že vaše víra bude růst, a tak se hranice nám stanovená rozšíří… (2K 10,12–15)
více »

16. září 2013

Z otroka se stává syn

8) Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, 9) pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. 10) Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, 11) který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. 12) Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. 13) Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, 14) avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. (Fm 1,8–14) 7) O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu. 8) Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli,...
více »

15. září 2013

Od rozchodu k přátelství

35) Pavel a Barnabáš zůstali ještě v Antiochii a s mnoha jinými tam učili a zvěstovali slovo Páně. 36) Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.“ 37) Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka. 38) Pavel však nepokládal za správné vzít ho s sebou, poněvadž je opustil v Pamfylii a v práci s nimi nepokračoval. 39) Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr, 40) Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. (Sk 15,35–40) 10) Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali...
více »

15. září 2013

Reformace – obnova narušených vztahů

„Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.“ (Ř 5,10)
více »

13. září 2013

Podněty k zamyšlení

Mnozí říkají, že stojí na Boží straně, ale není to pravda. Jejich činy svědčí o tom, že jsou na straně satana. Podle čeho můžeme poznat, na čí jsme straně? Po čem touží naše srdce? Na koho myslíme? O kom rádi hovoříme? Komu věnujeme zvláštní náklonnost a nejvíc času?
více »

12. září 2013

Náš vliv

13) Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 14) Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15) A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. (Mt 5,13–15) 14) Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, 15) abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, 16) držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. (Fp 2,14–16)
více »

11. září 2013

Vztah mezi myslí a tělem

22) Zlého se chraňte v každé podobě. 23) Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24) Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. (2Te 5,22–24)
více »

10. září 2013

Strážci mysli

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4,7) 3) Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. 4) Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly 5) i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. (2K 10,3–5; B21)
více »

9. září 2013

Ochrana pro mysl

6) Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7) A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 8) Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. (Fp 4,6–8) A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,2)
více »

8. září 2013

Na našem myšlení záleží

17) Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 18) Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. (2K 3,17.18) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2K 5,17)
více »

8. září 2013

Reformace – nový způsob myšlení

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Ko 3,1.2)
více »

6. září 2013

Podněty k zamyšlení

Ať si nikdo nemyslí, že pro vítězství člověk nemůže udělat nic anebo jen velmi málo. Bůh nečiní nic bez spolupráce s člověkem. Neříkejte, že když jste udělali vše, co bylo ve vašich silách, tak vám Ježíš pomůže. Kristus řekl: ‚Beze mne nemůžete činit nic ‘ (J 15,5). Člověk má od začátku do konce spolupracovat s Bohem. Pokud by Duch svatý nepůsobil na srdce člověka, ihned bychom klopýtli a spadli…
více »

5. září 2013

Víra a činy

5) Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. 6) Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ 7) Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ 8) Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ 9) A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. … 13) Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 14) Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!“ (J 5,5–9.13.14)
více »

4. září 2013

Jistota návratu

11) Řekl také: „Jeden člověk měl dva syny. 12) Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. 13) Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14) A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. … 17) Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! 18) Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. 19) Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ 20) I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil." (L...
více »

3. září 2013

Důvěra a pochybnosti

31) Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘ 32) Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“ 33) Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“ 34) Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ 35) Petr prohlásil: „I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě.“ Podobně mluvili všichni učedníci. (Mt 26,31–35)
více »

2. září 2013

Síla k rozhodnutí

12) A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. 13) je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. 14) Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, 15) abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. (Fp 2,12–15)
více »

1. září 2013

Milost růst

51) Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma 52) a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. 53) Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. 54) Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“ 55) Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.“ (L 9,51–55) 4) Kdo říká: „Poznal jsem ho,“ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 5) Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. 6) Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. 7) Nepíšu...
více »

1. září 2013

Reformace – ochota růst a měnit se

„Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (Jk 4,6.7)
více »

30. srpna 2013

Podněty k zamyšlení

„Oživení a reformace musí probíhat pod působením Ducha svatého. Oživení a reformace jsou dvě odlišné záležitosti. Oživení znamená obnovu duchovního života. Mysl a srdce pookřívají. Je to zmrtvýchvstání z duchovní smrti. Reformace znamená reorganizaci. Člověk mění své názory, plány, zvyky a činy. Reformace nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud není napojena na oživení Duchem svatým. Oživení a reformace mají splnit úlohu, která jim byla svěřena, a při ní musí splynout.“
více »

29. srpna 2013

Výzva nebe k poslední reformaci

6) Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7) Volal mocným hlasem: „Bojtense Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. … 12) Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,6.7.12)
více »

Page generated in 1.2707 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál