Sobotní škola

Studium Bible pro každý den

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli každý den, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.
Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky: Studium Bible pro každý den, Budování přátelství a dobrých vztahů, Sdílení křesťanské víry s okolím, Podpora světové misijní práce. Sobotní škola obsahuje témata na každý den, která jsou rozdělena do týdenních a čtvrtletních tématických celků.

30. června 2013

Úvod - Oživení a reformace

Boží Duch usiluje o to, aby oživení prožívala každá generace Božího lidu. Oživení je trvalá, každodenní zkušenost. Naše srdce má sklony k bloudění, naše mysl má tendenci odchylovat se od věčných k světským věcem. Naše myšlenky velmi rychle sklouznou od nebeských záležitostí k pozemským. Příliš často jsme otroky hluboce zakořeněných zvyků. A někdy jsme zmateni ze svých vlastních postojů a reakcí.
více »

30. června 2013

Oživení a reformace

Boží Duch usiluje o to, aby oživení prožívala každá generace Božího lidu. Oživení je trvalá, každodenní zkušenost. Naše srdce má sklony k bloudění, naše mysl má tendenci odchylovat se od věčných k světským věcem. Naše myšlenky velmi rychle sklouznou od nebeských záležitostí k pozemským. Příliš často jsme otroky hluboce zakořeněných zvyků. A někdy jsme zmateni ze svých vlastních postojů a reakcí.
více »

23. června 2013

Dotazujte se Hospodina: Závěr

Závěr lekce Dotazujte se Hospodina :-)
více »

23. června 2013

Dotazujte se Hospodina: 13. Abychom nezapomněli! (Malachiáš)

„Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů.“ (Mal 1,11)
více »

16. června 2013

Dotazujte se Hospodina: 12. Nejvzácnější dar nebes (Zacharjáš)

„Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí.“ (Za 9,16)
více »

9. června 2013

Dotazujte se Hospodina: 11. Poselství plné naděje (Zacharjáš)

„Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře.“ (Abk 2,14)
více »

2. června 2013

Dotazujte se Hospodina: 10. Nejdůležitější věci patří na první místo (Ageus)

„Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře.“ (Abk 2,14)
více »

26. května 2013

Dotazujte se Hospodina: 9. Den Hospodinův (Sofonjáš)

„Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře.“ (Abk 2,14)
více »

19. května 2013

Dotazujte se Hospodina: 8. Důvěra v Boží dobrotu (Abakuk)

„Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře.“ (Abk 2,14)
více »

12. května 2013

Dotazujte se Hospodina: 7. Zvláštní Boží lid (Micheáš)

„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mi 6,8)
více »

5. května 2013

Dotazujte se Hospodina: 6. Horlivě odpouštějící (Jonáš)

„Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!“ (Jon 2,10)
více »

28. dubna 2013

Dotazujte se Hospodina: 5. Dotazujte se Hospodina a budete žít (Ámos)

„Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.“ (Am 5,14)
více »

21. dubna 2013

Dotazujte se Hospodina: 4. Pán všech národů (Ámos)

„Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?“ (Am 3,8)
více »

14. dubna 2013

Dotazujte se Hospodina: 3. Svatý a spravedlivý Bůh (Jóel)

„Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?“ (Jl 2,11)
více »

7. dubna 2013

Dotazujte se Hospodina: 2. Láska a soud - Boží dilema (Ozeáš)

„Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha.“ (Oz 12,7)
více »

31. března 2013

Dotazujte se Hospodina: 1. Duchovní cizoložství (Ozeáš)

„Neomilostněné budu milostiv, těm, kdo Nejsou-lid-můj, řeknu: ‚Tys můj lid,‘ a on řekne: ‚Můj Bože!‘“ (Oz 2,25)
více »

31. března 2013

Dotazujte se Hospodina: Úvod

Každý člověk něčemu věří. Dokonce i ti, kteří rádi prohlašují, že nevěří ničemu (nebo nevěří v nic absolutního), tak přece něčemu věří (v tomto případě svému relativismu). Víra a přesvědčení jsou důležité, protože z velké části ovlivňují náš způsob života. Pro některé křesťany může být společenství a sounáležitost s lidmi v církvi důležitější než to, čemu věří. Každé společenství však musí být založeno na sdílení společné víry, společných cílů a zájmů.
více »

24. března 2013

Zázrak stvoření: Závěr

Závěr lekce Zázrak stoření :-)
více »

24. března 2013

Zázrak stvoření: 13. Nové stvoření

„Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ (2Pt 3,13)
více »

17. března 2013

Zázrak stvoření: 12. Stvoření a evangelium

„Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ (1K 15,22)
více »

Page generated in 1.2588 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál