Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně

Zhlédnuto: 4303x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a den Páně
Proč dal Ježíš lidstvu sobotu?

Boží záměr s naší planetou byl, aby byla dokonalá a všechen život na této zemi byl v souladu s Bohem a celým Jeho
vesmírem. Sedmidenní cyklus byl stanoven Bohem hned při stvoření této země. Součástí Jeho plánu byl čas oddělený pro společenství s lidmi: „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ (1 Mojžíšova 2,2.3) Tento den byl svěřen Adamovi a Evě jako požehnání pro ně i pro lidstvo, které mělo být znamením úzkého vztahu mezi lidmi a Bohem: „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (Ezechiel 20,20) To potvrdil i Ježíš: „...Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (Marek 2,27-28)

V dějinách Izraele je patrné, jak si Bůh přál, aby Židé dbali na sobotní den odpočinku a jak jim v tom pomáhal — viz
příběh o maně z nebe a o týdenním cyklu, jak mana padala. (2 Moj 16,4-26) „Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým.“ (2. Mojžíšova 19,5.6) Prorok Izajáš potvrdil tento Boží příslib: „...Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí… Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ (Izajáš 56,6-7) „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu…“ (Izajáš 58,13-14)

Ve Starém zákoně je vůbec na několika místech zdůrazněn sedmičkový systém — například během dobytí Jericha: „Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: ‚Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal.‘“ (Jozue 6,16) Nebo v příběhu proroka Elijáše, který se modlil za déšť: „Vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl: ‚Nic tam není.‘ Elijáš pravil: ‚Opakuj to sedmkrát.‘ Když to bylo posedmé, řekl: ‚Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň…‘“ (1. Královská 18,43-44)
Sobota je v Bibli kromě jiného také symbolem odpočinku s Bohem, který nás ještě čeká: „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť ten, kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.“ (Židům 4,9-10)

Biblické poselství i pro dnešek je, abychom oddělili čas, který budeme trávit budováním vztahu s Ježíšem, poznáváním Jeho úžasné oběti, kterou z lásky k nám podstoupil. Tak jako lidem se vztahy často rozpadnou pro nedostatek společně stráveného času, stejně tak i ve vztahu k Ježíši, budeme mít bližší vztah s Ním, pokud s Ním strávíme čas. A sobotu jsme dostali darem k tomu, abychom ji strávili s Ježíšem.

 

Termín konání

22. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 115 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 233 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 627 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1510 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 37 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6441 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál