Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest

Zhlédnuto: 4292x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a křest
Jak učinit smlouvu s Bohem?

V Novém zákoně se popisuje řada příběhů lidí, jak se obrátili k Bohu a nechali pokřtít. Například Saul, který pronásledoval křesťany na smrt, se obrátil k Bohu na základě setkání s Ježíšem na cestě do Damašku a dal se pokřtít. (Sk 22,3-16) Nebo příklad etiopského dvořana, který když na základě výkladu Filipa porozuměl Písmu, nechal se pokřtít. (Sk 8,26-40) Rovněž žalářník když uvěřil, dal se pokřtít s celou svou rodinou. (Sk 16,25-34) Křesťanský křest má svůj původ u Jana Křtitele, který kázal o nutnosti vnitřní proměny. Lidé k němu přicházeli, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. (Mat 3,5-6)

Sám Ježíš přišel k Janovi Křtitelovi a dal se od něho pokřtít. (Mat 3,15) Ježíš se dal pokřtít, protože se stal jedním z nás a přijal na sebe důsledky hříchu. Ježíš nám tím vyšlapal cestu přes poslední překážky hříchu na druhý břeh, kde nám připravuje své království. Po jeho křtu se objevila holubice s hlasem potvrzujícím Boží blízkost a Ježíšovo synovství vůči nebeskému Otci. Sestoupil na něj Duch svatý a začala jeho veřejná služba. „Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.“ (Sk 10,38)

Před svým odchodem Ježíš řekl: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mat 28,19-20) Pavel, jeden z nejhorlivějších Ježíšových učedníků řekl, že pouze „jeden je Pán, jedna víra, jeden křest.“ (Ef 4,5) Biblický křest je ponořením. Historikové a archeologové potvrzují, že křest probíhal ponořením až do dvanáctého či dokonce třináctého století. Proč je to důležité? „Ježíš odpověděl: ,Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.‘“ (Jan 3,3-5)

Původní řecký výraz baptizein znamená přesně toto – ponoření a vynoření, tedy vyznání ve smrt, pohřeb a vzkříšení Krista k nové věčnosti. Tato forma nejlépe vyjadřuje myšlenku smrti a nového narození. (Řím 6,3-4) Biblický křest je na základě osobního rozhodnutí jednotlivců, nejedná se o křest nemluvňat.

Křest je v Bibli spojen s těmito kroky:
1. Seznámit se s poselstvím Bible
2. Přijmout Ježíše jako svého Zachránce
3. Vyznat své hříchy a žít před Bohem Sk 3,19;

Bible učí, že křest v Krista je křtem do „Kristova těla“, (1 Kor 12,13) jehož se stáváme součástí. Kristovým tělem se rozumí církev. (1 Kor 12,27.28) Pokřtění lidé se od samého začátku společně scházeli, aby dál studovali Boží slovo, modlili se, společně rostli a pomáhali si. (Sk 2,37-47)

Křtem přijímáš Krista a navazuješ s ním úzký vztah. (Gal 3,27) Tvůj život získává nový rozměr. „Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“ (Sk 22,16)

 

Termín konání

29. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 126 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 254 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 683 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1643 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 41 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4002 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál